โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก     ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก     รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567      
 
 
 
   


รับ-มอบบ้านเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสุขสันต์ ม.9...

กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ บ้านนกเจ่า ม.2...


รับ-มอบบ้านเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสุขสันต์ ม.9...

กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ บ้านนกเจ่า ม.2...

อบรมให้ความรู้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนโนนกอกวิทยา...

อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น...

มอบใบเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ บ้านสระ ม.8...
 
 
15 ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
15 ก.ค. 2567 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
24 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
18 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด
18 มิ.ย. 2567 ความหมายและสัญลักษณ์ อถล.
7 พ.ค. 2567 ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
3 ก.ค. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
24 เม.ย. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
9 ม.ค. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
24 ต.ค. 2566 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้ออหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษา...
2 ต.ค. 2566 ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โ...
29 มิ.ย. 2566 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
29 มิ.ย. 2566 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-033 สายบ้านเมืองกลาง...
8 มิ.ย. 2566 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10
23 ก.ย. 2565 ราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเปือย หมู่ 4 - ท่ากกจั่น รหัสทางหลวงท...
19 ก.ย. 2565 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ73-...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
05 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
06 Q&A
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
การปฏิบัติงาน
 
010 คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับริการหหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
013 E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
014 การจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
018 แผนการบริหารและพัฒนาบุคคล
019 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
025 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุุจริต
 
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
035 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131512 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน