หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายศุภกรณ์  วังสระ  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 089-5855526

 

 
นายทวีศักดิ์  บุญเลิศ นายสุวรรณ  โคตรโนนกอก นายประดิษฐ์  เค้าเขียว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 061-0725853

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 093-0807334

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 093-4501179

 

 

 

พนักงานส่วนตำบล

 

 
 

ส.ต.ท. อุเทน  สถาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 085-4190069

 

 

พ.จ.อ.สิทธิชัย  สมวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 062-1195798

 

นางสท้าน  อวดกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 084-9490759

นายอดุลย์  วันวินัย

นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 064-5254333

นายประมวล  อวดกล้า

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เบอร์โทร 087-1857625


 

 

ส.ต.ท. อุเทน  สถาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เบอร์โทร 085-4190069

 

 

นางศิริมา  โคตรมา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร 065-2471179

 

 

 

 

พ.จ.อ.สิทธิชัย  สมวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร 062-1195798

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2125498 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน