หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 84
  10 เม.ย. 2566    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี พ.ศ. 2566 36
  10 เม.ย. 2566    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี พ.ศ.2566 33
  10 เม.ย. 2566    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี พ.ศ. 2566 32
  10 เม.ย. 2566    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี พ.ศ. 2566 32
  10 เม.ย. 2566    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่เติมฉบับที่ 40) 29
  10 เม.ย. 2566    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 33
  7 เม.ย. 2566    นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566 25
  22 ก.พ. 2566    แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 28
  22 ก.พ. 2566    ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเน็จบำนาญลูกจ้างประจำ 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2076060 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน