วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า-บ่าย พร้อมน้ำแข็งน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร จำนวน ๒๔ คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมาอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผูยากไร้ และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแอร์รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ทะเบียน กจ ๖๘๐๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง