วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดหารถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบ้านโนนเห็ดไคล,บ้านเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดหารถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบ้านสระ หมู่ที่ 6,7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดหารถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายบ้านสระหมู่ที่ 8,10ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ?บ้านยางเกมส์ 66? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแผนที่ภาษี ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพประจำรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นาย กิตติชัย ลีลาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพประจำรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นาย ณัฐกฤษณ์ วรรณอ้วก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพประจำรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นาย ภากร กงชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพประจำรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นาย สถาพร สุรนันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ นายโกวิท บัวสระ เดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง