หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
       

 


   
  ส.ต.ท. อุเทน  สถาน  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
พ.จ.อ.สิทธิชัย  สมวงษ์ นางสท้าน  อวดกล้า นายอดุลย์  วันวินัย

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประมวล  อวดกล้า ส.ต.ท.อุเทน  สถาน นางศิริมา  โคตรมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

   
  พ.จ.อ.สิทธิชัย  สมวงษ์  
 

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131600 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน