หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 มิ.ย. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ 22
  30 มี.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย 24
  28 มี.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25
  28 มี.ค. 2566    คู่มืองานเบี้ยยังชีพ 27
  24 มี.ค. 2566    คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 30
  16 มี.ค. 2566    องค์ความรู้-เรื่องการเบิกค่าบ้านข้าราชการ 36
  16 มี.ค. 2566    ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเน็จบำนาญลูกจ้างประจำ 33
  16 มี.ค. 2566    แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 30
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 249
  17 มี.ค. 2564    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 267

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2076090 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน