โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570     แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570     แผนการดำเนินงานประจำปี 2565      
 
 
 
   


กิจกรรมโครงการ " อำเภอ...จิตอาสา...น้อมนำพาสังคมเป็นสุข"...

อบรมส่งเสริมอาชีพ นวัตกรรมการทำภาชนะจากวัาดุธรรมชาติ...

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต....

รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต....


กิจกรรมโครงการ " อำเภอ...จิตอาสา...น้อมนำพาสังคมเป็นสุข"...

อบรมส่งเสริมอาชีพ นวัตกรรมการทำภาชนะจากวัาดุธรรมชาติ...

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต....

รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต....

การรับสมัคร สมาชิก อบต.โนนกอก และนายก อบต.โนนกอก...

จัดประชุมผ่าน Zoom จาก สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ ให้กับผู้ที่สนใจรับฟังการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายก อบต....

วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Plag Day)...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ (ต้นขี้เหล็กบ้าน)...
 
 
14 ก.ย. 2564 การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกากชำระภาษี...
2 ก.ย. 2564 รายละเอียดสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพื้นที่ตำบลโนนกอก
18 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถานบันพัฒนาบุคลากรท้...
1 ก.ค. 2564 การขับเคลื่อนการประกันสังคมตามมาตรา 40 จังหวัดชัยภูมิ
24 มิ.ย. 2564 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ...
22 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2564
7 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญขอ...
7 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
30 มิ.ย. 2564 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศู...
8 เม.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
8 ม.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
30 มิ.ย. 2564 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศู...
13 มี.ค. 2564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ73-...
23 ก.ค. 2563 ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (...
23 ก.ค. 2563 ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (...
29 พ.ค. 2563 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
Loading...
 
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954820 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน