โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564     ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ      
 
 
 
   


ศุนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลโนนกอก...

โครงการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง...

โครงการคูคลองสวย น้ำใส บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2...

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามแผน 5 ด้าน และรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ของตำบลโนนกอก...


ศุนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลโนนกอก...

โครงการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง...

โครงการคูคลองสวย น้ำใส บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2...

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามแผน 5 ด้าน และรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ของตำบลโนนกอก...

ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563...

ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค โควิด -19 ณ ร้านค้าบ้านสระ ม.10...

ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19...

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค...
 
 
24 มิ.ย. 2564 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ...
22 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2564
17 มิ.ย. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ป...
10 มิ.ย. 2564 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564
7 มิ.ย. 2564 แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่อ...
17 พ.ค. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10
7 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญขอ...
7 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
30 มิ.ย. 2564 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศู...
8 เม.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
8 ม.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
30 มิ.ย. 2564 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศู...
13 มี.ค. 2564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ73-...
23 ก.ค. 2563 ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (...
23 ก.ค. 2563 ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (...
29 พ.ค. 2563 ราคากลางขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
Loading...
 
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 806380 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน