โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 
  มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564     แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10      
 
 
 
   


ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย "ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าซิ่น"...

ร่วมประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ก่อนเปิดภาคเรียน...

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 สถานศึกษาภายในตำบลโนนกอก...

รณรงค์ให้พี่น้องชาวตำบลโนนกอก ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19...


ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย "ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าซิ่น"...

ร่วมประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ก่อนเปิดภาคเรียน...

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 สถานศึกษาภายในตำบลโนนกอก...

รณรงค์ให้พี่น้องชาวตำบลโนนกอก ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19...

รณรงค์ลด ละเลิกและไม่สูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก...

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564...

ส่งมอบเครื่องแสกนอูณหภูมิแบบขาตั้ง และเจลแอลกอฮอล เสปรย์ ให้กับ อสม.หรือตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน...

ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้มาเป็นประธานประชุมมอบนโยบาย ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น...
 
 
10 มิ.ย. 2564 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564
7 มิ.ย. 2564 แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่อ...
17 พ.ค. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10
30 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารก...
28 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับกา...
25 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผ...
8 เม.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
8 ม.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
11 พ.ย. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
5 ต.ค. 2563 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ ผด.1)
5 ต.ค. 2563 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ ผด.2)
20 พ.ย. 2562 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศู...
1 ก.ค. 2562 ราคากลางจัดซื้อรถมินิบัส(ปรับอากาศ)25ที่นั่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล...
23 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์พั...
23 พ.ย. 2561 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศู...
23 ม.ค. 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 4
Loading...
 
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 737726 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน