หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่เติมฉบับที่ 49) 70
  19 เม.ย. 2564    การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 72
  19 เม.ย. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 68
  19 เม.ย. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 69
  19 เม.ย. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 69
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่เติมฉบับที่ 44) 70
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่เติมฉบับที่ 46) 66
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ามารับราชการ 70
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2559 69
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 69

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 921503 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน