หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มี.ค. 2564    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
  24 มี.ค. 2564    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 4
  14 ก.ค. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 49
  14 ก.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 49
  18 เม.ย. 2562    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรขุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพน.ส่วนตำบล ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562 66
  3 เม.ย. 2562    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังส่วนตำบล 63
  31 ต.ค. 2561    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลล 67
  12 ต.ค. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงในในการปฎิบัติงาน 67
  1 ต.ค. 2561    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 82
  21 พ.ย. 2560    แผนพัฒนาบุคลากร-ปี 2561-2563 65

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 573363 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน