หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ค. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15
  14 ก.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 15
  18 เม.ย. 2562    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรขุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพน.ส่วนตำบล ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562 31
  3 เม.ย. 2562    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังส่วนตำบล 27
  31 ต.ค. 2561    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลล 30
  12 ต.ค. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงในในการปฎิบัติงาน 31
  1 ต.ค. 2561    การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 40
  21 พ.ย. 2560    แผนพัฒนาบุคลากร-ปี 2561-2563 32
  29 มี.ค. 2560    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก-พ.ศ.2560 28
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347239 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน