หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือก พ.ศ.2560 35
  15 ต.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 33
  12 ต.ค. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 26
  8 ต.ค. 2564    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 29
  8 ต.ค. 2564    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 34
  7 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เรื่องการสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 32
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่เติมฉบับที่ 49) 173
  19 เม.ย. 2564    การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 173
  19 เม.ย. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 169
  19 เม.ย. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 168

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361217 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน