หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร

 

 
  นายศุภกรณ์  วังสระ  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 089-5855526

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                   
  นายทวีศักดิ์  บุญเลิศ                                นายวศิน  กางสูงเนิน                           นายสุวรรณ์  โคตรโนนกอก 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 061-0725853

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 086-2442600

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 093-0806334

 

 

 

พนักงานส่วนตำบล

 

 
 

ส.ต.ท. อุเทน  สถาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 085-4190069

 

 

นางฐิติตา  หิรัญคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 087-1581669

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายควงศักดิ์  โทแก้ว 

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 089-5820704

นายประมวล  อวดกล้า

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เบอร์โทร 087-1857625

 

 

ส.ต.ท. อุเทน  สถาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เบอร์โทร 085-4190069

 

 

นางศิริมา  โคตรมา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร 065-2471179

 

 

 

 

-ว่าง-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 871732 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน