หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ม.ค. 2564    บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 0
  20 ม.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 1
  20 ม.ค. 2564    กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 2
  15 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 10
  25 พ.ย. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563 21
  25 พ.ย. 2563    รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระบบหน่วยงานของรัฐตามข้อ 6 แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปี 2563 11
  16 พ.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 20
  21 ต.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 21
  16 ต.ค. 2563    แผนดำเนินงานประจำปี 2564 25
  22 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 416128 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน