หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ต.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 0
  16 ต.ค. 2563    แผนดำเนินงานประจำปี 2564 4
  22 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10
  14 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 11
  14 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 11
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 17
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 12
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 8
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 9
  14 ก.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล และประชาคมสัดส่วนระดับตำบล 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 320904 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน