หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล และประชาคมสัดส่วนระดับตำบล 12
  10 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 2
  1 ก.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 2
  1 ก.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 3
  29 มิ.ย. 2563    แผนยุทธศาสตร์ อบต.โนนกอก 9
  5 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 9
  5 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 8
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 13
  22 เม.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 14
  7 เม.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 281557 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน