หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายมานิตย์  นอกสระ  
  ประธานสภา อบต.  
   
  นายเกียรติชัย  นอกสระ  
  รองประธานสภา อบต.  
       
       
       
นายนันทเนตร  วิสุทธิพงษ์ นายอำมร  พลชาลี นายสัมฤทธิ์  ดีหามแห นายสุพล  นามโทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
 
นายสมชาย  เลิศขามป้อม นางถวิล  หารธงไชย นายสมใบ  นามโพธิ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายถวัลย์  พิบูลย์สังข์ นายสมศักดิ์  อินตามหามแห นายประดิษฐ์  เค้าเขียว นางลำไย  ยืนยาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายมานิตย์  นอกสระ นางทองไข่  ชินรัตน์ นายเกียรติชัย  นอกสระ นายกุศล  ทาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายธนูศร  ลอยเมืองกลาง นายสืบพงษ์  สมบัติหลาย นายเพ็ง  ล้านน้อย นายสุริยา  วิญญายงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 871761 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน