หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
       

 


   
  ส.ต.ท. อุเทน  สถาน  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
พ.จ.อ.สิทธิชัย  สมวงษ์ -ว่าง- -ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประมวล  อวดกล้า ส.ต.ท.อุเทน  สถาน นางศิริมา  โคตรมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

   
  -ว่าง-  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1250632 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน