หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
       

 


   
  ส.ต.ท. อุเทน  สถาน  
 

ปลัด อบต.

 
     
  นางฐิติตา  หิรัญคำ  
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
-ว่าง- นายควงศักดิ์  โทแก้ว นายประมวล  อวดกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางศิริมา  โคตรมา ส.ต.ท. อุเทน  สถาน ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 474043 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน