หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มี.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 6
  28 มี.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 6
  25 มี.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 12
  23 มี.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 5
  23 มี.ค. 2564    การให้บริการหนังสือรับรองและรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์แพร่โรคละบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10
  10 มี.ค. 2564    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2564 11
  4 มี.ค. 2564    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22
  17 ก.พ. 2564    รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 10
  18 ม.ค. 2564    ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 56
  12 ม.ค. 2564    มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 573251 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน