หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2564    ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 6
  12 ม.ค. 2564    มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 3
  12 ม.ค. 2564    นโยบายต่อต้านการรับสินบน 3
  29 ต.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล) 50
  29 ต.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 40
  29 ต.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 36
  26 ต.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 42
  6 ต.ค. 2563    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 67
  28 ส.ค. 2563    ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2563 31
  25 มิ.ย. 2563    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ประจำปี 2563 52

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 416040 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน