หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2564    การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านกากชำระภาษีที่ดิน จดทะเบียนพานิชย์ 28
  2 ก.ย. 2564    รายละเอียดสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพื้นที่ตำบลโนนกอก 26
  18 ส.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 27
  1 ก.ค. 2564    การขับเคลื่อนการประกันสังคมตามมาตรา 40 จังหวัดชัยภูมิ 27
  24 มิ.ย. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 34
  22 มิ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2564 85
  17 มิ.ย. 2564    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน 73
  10 มิ.ย. 2564    มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564 77
  7 มิ.ย. 2564    แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 75
  17 พ.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 79

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954768 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน