วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อเครื่องเขียนและเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลโนนกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน บ้านสระ ทั้ง 4 หมู่บ้าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงตาปู่ประจำหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงตาปู่ประจำหมู่บ้าน บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงตาปู่ประจำหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 และบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงตาปู่ประจำหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียงอุปกรณ์ครบชุด ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรำบวงสรวงท่าศาล บ้านสระ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารว่าง สำหรับบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีฉลองรูปปั้นพระครูเกษมธรรมโฆษิต หมู่ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง