วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ ป้ายทะเบียน บน ๘๙๓๘ ชัยภูมิ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ของกองคลัง รหัส ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อส้รางประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง