วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ต้านภัย Covid - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนกอก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๑๖๕๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยหอถังประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระ หมู่ที่ ๖,๗,๘ และ หมู่ที่ ๑๐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยรถขุดตักตีนตะขาบ ของอบต.โนนกอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยที่ทำการ อบต.โนนกอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นาย นัฐพล ชาติแจ้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นาย โกวิท บัวสระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง