วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบแอร์รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและทำป้ายใหม่ โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อตลับหมึก โครงการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ นาง กองสี เครือคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ นาง ปุ้ย วิญญายงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ นาย โกวิท บัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ นาย จักรพันธุ์ เกงชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ นาย นัฐพล ชาติแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๔๖๔ นาย กิตติชัย ลีลาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง