หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 173
  17 มี.ค. 2564    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 160
  17 มี.ค. 2564    ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 173
  17 มี.ค. 2564    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 164
  17 มี.ค. 2564    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 163
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 164
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. 164
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.2539 168
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี 160
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 166

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361254 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน