หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70
  17 มี.ค. 2564    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 68
  17 มี.ค. 2564    ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 71
  17 มี.ค. 2564    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 68
  17 มี.ค. 2564    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 69
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 68
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. 70
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.2539 69
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี 68
  17 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 921519 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน