หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2565    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2565 28
  10 ม.ค. 2565    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 29
  10 ม.ค. 2565    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 28
  10 ม.ค. 2565    มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 28
  10 ม.ค. 2565    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 29
  10 ม.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 29
  14 ต.ค. 2564    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก พ.ศ. 2564 - 2566 31
  7 ต.ค. 2564    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์ปัปชั่น 27
  30 เม.ย. 2564    แบบประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม อ.04 174
  30 เม.ย. 2564    ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 - 2566 172

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361234 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน