หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    แบบประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม อ.04 74
  30 เม.ย. 2564    ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 - 2566 78
  15 ม.ค. 2564    รายงานมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 76
  12 ม.ค. 2564    นโยบายต่อต้านการรับสินบน ประจำปี 2564 75
  12 ม.ค. 2564    มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2564 74
  18 พ.ย. 2563    แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564 84
  9 ต.ค. 2563    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปี 2564 76
  9 ต.ค. 2563    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 75
  14 ก.ค. 2563    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 74
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954867 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน