หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 สารบรรณกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail กลางขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

saraban@nonkok.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail กลางขององค์กร)

 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

-

-

โทรศัพท์ -

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131520 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน