โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบรมให้ความรู้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนโนนกอกวิทยา


วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยนายศุภกรณ์ วังสระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.โนนกอก ออกอบรมให้ความรู้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นปีที่ 3 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา
โดยให้ความรู้เรื่อง
-การป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ 
-การป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต 
-การช่วยฟื้นคืนชีพ 
-การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีแขน-ขาหัก 
-การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า