โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ บ้านนกเจ่า ม.2


 วันที่  1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยนายศุภกรณ์ วังสระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก

     มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ดำเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและคัดแยกขยะจากต้นทาง รวมถึงสนับสนุนกองทุนขยะหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า ม.2 ณ วัดพการาม

  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 ครัวเรือน
ได้รับเงินค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิลสมทบเข้ากองทุนขยะ บ้านนกเจ่า ม.2 จำนวน 1,030 บาท