โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


   วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยนายศุภกรณ์ วังสระ นายกองค์การบริหารส่สนตำบลโนนกอก

    เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 และมอบเกลือเสริมไอโอดีนให้แก่ตัวแทน อสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ

     มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ การป้องกันโรคฮีทสโตรก การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก

????มีประชาชนทั่วไป และ อสม.เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน  45 คน