โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขฯ อบต.โนนกอก ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลและโรงเรียนบุบผาราม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู