โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 5 ตุลาคม 2566 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก นำโดยนายศุภกรณ์ วังสระ ประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล จำนวน 57 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก