โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการและเห็นชอบนโยบาย อปท.ปลอดบุหรี่


วันที่ 28  มิถุนายน  2566  นายศุภกรณ์  วังสระ  นายก อบต.โนนกอก ในฐานะแระธานกำหนดนโยบายและกิจกรรม อปท.ปลอดบุหรี่ ได้ประชุมคณะกรรมการและเห็นชอบนโยบาย อปท.ปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบลโนนกอก        อบต.โนนกอก กำหนดนโยบาย อปท.ปลอดบุหรี่ ดังนี้

1. ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

2. ทุกพื้นที่ต้องปลอดจากควันบุหรี่

3. ทุกหน่วยงาน ในพื้นที่เมื่อจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มต้องสอดแทรกเรื่องของการรณรงค์ ปลอดบุหรี่ด้วยทุกครั้ง

4. ร้านค้าให้ปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง รวมทั้งให้เกิดการบูรณราการร่วมกัน  ให้ร้านค้าให้ความมือปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปพร้อมกัน ให้กำลังใจเกียรติบัตรกับร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ

5. ค้นหา เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ทุกคน เข้ารับการบำบัดรักษา

6. แต่งตั้งตาสับปะรด หรือชุดเฝ้าระวัง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาให้เกิด อปท.ปลอดบุหรี่รวมทั้งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ข้อที่ควรปฏิบัติร่วมกัน ของคนในตำบล