โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 อบต.โนนกอก ได้รับเกียรติจาก ท้องถิ่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นางสุพัตรา จันปุ่ม เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ของอบต.โนนกอก