คำสั่ง

คำสั่ง

1.ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.โนนกอก

2.เเต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

3.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าว

4.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริห

5.เเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ

6.เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนอำนวยการกองช

7.เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนัก

8.เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบ

9.เเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ

10.เเต่งตั้งผู้รักษาการเเทนผู้อำนวยการกอง

11.เเต่ตั้งผู้รักษาราชการนายกองค์การบริหา

12.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

กองการศึกษา

กองช่าง

สำนักปลัด