วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

               พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ประสานภาคประชารัฐ  ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งคั่ง

มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

               เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นศูนย์กลางประสานการพัฒนาท้องถิ่นให้กับหน่วยงานอื่น