ูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0
148

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อ

มาตรฐานพนักงานจ้างฉบับที่ 2

มาตรฐานพนักงานจ้างฉบับที่ 3

มาตรฐานพนักงานจ้างฉบับที่ 4

หลักเกณฑ์พนักงานจ้างฉบับที่ 5

หลักเกณฑ์พนักงานจ้างฉบับที่ 6

หลักเกณฑ์พนักงานจ้างชัยภูมิ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here