แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

0
76

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯลฯ ของคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here